Image
menu
Storitve | Razmnoževanje domačih živali

razmnozevanje

Razmnoževanje domačih živali

 

 

Dejavnost osemenjevanja domačih živali izvajajo veterinarji in veterinarski tehniki širom Gorenjske vse dni v letu razen 1. januarja, na Velikonočno nedeljo, 1. novembra in na Božič.

 

Na razpolago imamo širok izbor semena domačih in uvoženih plemenjakov za načrtno osemenjevanje in melioracijo. Na voljo vam je tudi seksirano seme (ločeno po spolu), seme genomik bikov ter seme brezrožnih bikov.

 

Podatke o posameznih plemenjakih lahko najdete na portalu Govedo Kmetijskega inštituta Slovenije, dodatne informacije o elitnih bikih iz uvoza, ki se uporabljajo v populaciji krav črnobele pasme kot melioratorji ter elitnih bikih črnobele pasme za potrebe načrtnega osemenjevanja bikovskih mater pa so vam na voljo pri vaših osemenjevalcih.

 

Naročila za osemenjevanje sprejemamo na telefonskih številkah (04) 2565-100 in (04) 2565-101 od 7. do 10. ure (tudi ob nedeljah in praznikih) - izjemoma tudi na mobilnem telefonu vašega osemenjevalca - in na krajevno običajen način (nabiralniki, zastave).

 

Rejci lahko izbirajo med dvema možnostima plačila storitev:

 • paket treh osemenitev in doplačilo za naslednje tri ali 
 • zaračunavanje posameznih osemenitev.

 

Davčnim zavezancem nudimo izstavitev mesečnih faktur.

 

Seznam in cenik doplačil za seme uvoženih plemenjakov je na voljo pri vaših osemenjevalcih.

 

Rejce bikovskih mater naprošamo, da nam predvideno osemenitev z načrtno izbranim semenom najavijo vsaj en dan prej.

  


  

Nekaj nasvetov za boljše rezultate osemenitev in naše uspešnejše sodelovanje: 

 

 • Spremljajte in nadzorujte telitve. Pri telitvah lahko učinkovito pomagajo samo izkušeni ljudje. Pomembno je, da krave telijo na suhem, svetlem in prostornem ležišču. Čistoča prostora, živali (skrbno umita in razkužena okolica zunanjih spolovil), pomočnika (čiste in razkužene roke) in pribora potrebnega za pomoč pri telitvi (čiste in prekuhane porodne vrvi) ni nikoli preveč poudarjena. V primeru porodnih zapletov pravočasno zahtevajte veterinarsko pomoč. SAMO PO NORMALNIH IN STROKOVNO VODENIH TELITVAH LAHKO KASNEJE PRIČAKUJEMO NORMALNO PLODNOST KRAV.
 
 • Za uspešnejše odkrivanje pojatev plemenice skrbno opazujte v času mirovanja (3-krat dnevno po 20 minut). Več o zunanjih znakih pojatve pri kravah in telicah ...
 • Skrbno vodite "Koledar reprodukcijskih dogajanj v čredi".
 • V primeru pojava reprodukcijskih motenj (poškodb ali vnetja rodil, neizločitve posteljice v 12 urah po telitvi, nerednih pojatev oz. motenj pojatvenega ciklusa, podaljšanja servisne periode, povečanega števila krav, ki se po treh osemenitvah ponovno pregonijo ...)  se posvetujte z veterinarjem. Maternica krave se čisti prvih 14 dni po telitvi. Če se izcedek iz nožnice pojavlja dalj časa, pomeni resno reprodukcijsko motnjo, ki zahteva ustrezno in takojšnje zdravljenje.
 • Prva pojatev se pojavi praviloma od 14. do 35. dne po telitvi. Odkrijte jo in zabeležite ter preverite bistrost pojatvene sluzi. Motna ali celo gnojna pojatvena sluz zahteva ustrezno in takojšnje zdravljenje.
 • Krave prvič osemenjujemo po 50. dnevu od telitve (praviloma v 2. pojatvi).
 • Za osemenitev prijavite le plemenice s popolnoma zdravimi rodili in jasno izraženimi znaki pojatve.
 • Govejo plemenico je najprimerneje osemeniti v času 10 do 24 (6 do 28) ur po začetku pojatve.
 • Dokumentacijo plemenice (potni list, potrdilo prejšnje osemenitve z datumom in potekom telitve) pripravite pred prihodom osemenjevalca.
 • Če v neposredni bližini tretirane živali ni tekoče vode, pripravite vedro tople vode, milo in brisačo (obvezno za vaginalni pregled plemenice).
 • Plemenice v prostih rejah in telice v boksih, ki čakajo na osemenitev, pregled ali zdravljenje, morajo biti privezane pred prihodom osemenjevalca.

 • V normalnih razmerah ostane po prvi osemenitvi brejih 70 odstotkov krav, 30 odstotkov pa se jih pregoni. Zato je potrebno v predvidenem času pregonitve (po 19 do 22 dneh) krave ponovno skrbno opazovati.
 • Preglede na brejost (v okviru paketa) opravljamo po 70. dnevu od zadnje osemenitve ob priliki obiska v hlevu. Prosimo, da pripravite Potrdila o osemenitvi.
 • Prosimo, da upoštevate čas za sprejemanje naročil (vsak dan od 7. do 10. ure).
 • Ob nedeljah in praznikih nenujnih posegov ne opravljamo.

   

 


 

Veterinarska praksa Tenetiše, d.o.o. je od 29. junija 2012 registrirana tudi kot Obrat za promet z reprodukcijskim materialom (distribucijski center za potrebe izvajalcev osemenjevanja, v katerem se skladišči in daje v promet reprodukcijski material govedi, prašičev, kopitarjev, koz in ovac), z reg. št. SI 05-OBR-01. S tem smo pridobili dovoljenje za promet z živalskim semenom, jačnimi celicami in živalskimi zarodki, ki so pridobljeni v odobrenih osemenjevalnih središčih ali organizacijah za ravnanje z zarodki na območju EU. 

 


 

Pobude, mnenja, predloge in vprašanja lahko posredujete tudi preko elektronskega naslova: uprava@vpt.si.

 

 

 

 

Priporočene spletne povezave:

 

Članki, nasveti, informacije

Nekateri reprodukcijski parametri pri govejih plemenicah:

 

 • Dolžina pojatvenega ciklusa: 21 dni (18-24 dni)  
 • Trajanje pojatve: 16-24 ur
  (6-36 ur)
 • Ovulacija: 27-32 ur od začetka pojatve (0-16 ur po koncu pojatve)
 • Sposobnost jajčne celice za oploditev: 12-20 ur
 • Najprimernejši čas za osemenitev: 10-24 ur po začetku pojatve
 • Implantacija zarodka: okrog 33. dne po oploditvi
 • Dolžina brejosti: 285 dni
  (278-293)
 • Poporodni anestrus: do 40 dni
 • Prva osemenitev po telitvi: po 50. dnevu
 • Servisna perioda: do 42 dni
 • Število osemenitev potrebnih za obrejitev: 1,3-2,0
 • Doba med telitvama: 335-405 dni
 • Starost telic ob prvi osemenitvi: 15-18 mesecev (350 kg TT)